Pravidlá súťaže "Veľkonočná súťaž Kúzelného čítanie"

Pravidlá súťaže “Veľkonočná súťaž Kúzelného čítania”

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1.1 Usporiadateľ súťaže je spoločnosť ALBI, s.r.o, IČO:36008303, so sídlom Oravská ulica 8557/22, 01001, Žilina, zaregistrovaný v OR OS v Žiline vložka 3553/L (ďalej len „Usporiadateľ“ alebo „ALBI“). Organizátor je prevádzkovateľom facebookových profilov https://www.facebook.com/Albi.predajne/ a https://www.facebook.com/KuzelneCitanie/ a vlastníkom súťažného formulára na platforme Google.

1.2 Súťaž nesie názov „Veľkonočná súťaž Kúzelného čítania“ (ďalej aj ako „súťaž“).

1.3 Súťaž sa koná v dňoch 2.4.2021 od 10:00 do 5.4.2021 23:59.

1.4 Súťaž nie je žiadnym spôsobom prevádzkovaná, sponzorovaná alebo spojená so spoločnosťami Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, VAT number: IE 6388047V . Tieto spoločnosti za jej priebeh nijakým spôsobom nezodpovedajú. Informácie poskytnuté v rámci súťaže nebudú týmto spoločnosti nijako sprístupnené. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadom súťaže musia byť adresované Usporiadateľovi, NIE Facebooku, ani Googlu.

AKO SA ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE

2.1 Súťaž prebieha v rámci platformy Google Formulár na adrese https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo9WLUVt5tzv-61hDTrl4-J69QRSf9am7rS3ufjIi4xHOnyA/viewform

2.2. Súťaž prebieha v dňoch 2.4.2021 od 10:00 do 5.4.2021 23:59.

2.3 Súťaž je určená používateľom starším ako 15 rokov s trvalým bydliskom a doručovacou adresou výlučne na území Slovenskej republiky, ďalej len „súťažiaci“. Súťažiaci mladší 18 rokov sa môžu súťaže zúčastniť iba so súhlasom zákonného zástupcu.

2.4 Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnoprávnom či obdobnom vzťahu k Usporiadateľovi súťaže a osoby blízke vyššie uvedeným osobám.

2.5 Z účasti v súťaži môžu byť rozhodnutím Usporiadateľa súťaže vylúčení účastníci súťaže, ktorí svojou účasťou v súťaži spôsobia škodu voči Usporiadateľovi súťaže, ďalej môžu byť vylúčení súťažiaci zneužívajúci či porušujúci pravidlá súťaže, alebo takí, ktorí v súvislosti so súťažou porušujú práva alebo poškodzujú či ohrozujú oprávnené záujmy Usporiadateľa súťaže alebo jednajú v rozpore s dobrými mravmi alebo je u nich zistené dôvodné podozrenie z trestného činu podvodu.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

3.1 Súťažná úloha znie: „Vymyslite veľkonočný veršík.“ a môžete sledovať aj náš facebookový profil či označiť v komentári priateľov, ktorým chcete dať tiež možnosť zapojiť sa do súťaže.

3.2 Súťažný formulár sa nachádza na adrese: https://forms.gle/1f91SwL56jMenaFh8

3.3 Vyhrávajú tri z formulárov, ktoré budú mať zodpovedné všetky 4 otázky. Výherný formulár bude vybraný náhodným výberom spomedzi všetkých formulárov s výlučne správnymi odpoveďami.

3.4 Každý súťažiaci môže v rámci súťaže vyplniť Súťažný formulár iba JEDENKRÁT. Vyplnením viac ako jedného formulára súťažiaci nezvyšuje pravdepodobnosť výhry.

3.5 Súťažiaci vyplnením súťažného formulára súhlasí s tým, že usporiadateľ môže zverejniť vybrané odpovede na jeho profile na sieti Instagram a na sieti Facebook.

3.6 Súťažiaci zodpovedá za obsah pridaného príspevku. V prípade, že súčasťou príspevku sú jeho osobné údaje alebo osobné údaje akejkoľvek inej osoby ako je on sám, zodpovedá za to, že pred zverejnením týchto údajov získal súhlas na ich zverejnenie od dotknutých osôb.

3.7 Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje znalosť a súhlas s týmito pravidlami súťaže.

VÝHRY

4.1 V rámci súťaže vyhrávajú 3 formuláre so správnymi odpoveďami, ktoré budú dňa 6.4.2021 v čase ukončenia súťaže náhodne vylosované spomedzi všetkých príspevkov.

1. Výhercovia budú odmenení dvomi knihami Kúzelného čítania, podľa vlastného výberu.

4.2 Výhercovia súťaže budú informovaní o výhre prostredníctvom mailovej správy alebo telefonicky a to najneskôr nasledujúci pracovný deň po skončení súťaže. Následne budú vyzvaní, aby nás do 48 hodín kontaktovali späť prostredníctvom e-mailu.

4.3 Výhra bude výhercom doručená do 4 týždňov po ukončení súťaže.

PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA

5.1 Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek prerušiť, skrátiť, predĺžiť či ukončiť alebo zmeniť jej pravidlá, a to aj bez udania dôvodu a s účinnosťou k okamihu zverejnenia na profile organizátora https://www.facebook.com/KuzelneCitanie/

5.2 Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za doručenie výhier, uvedenia nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (či už boli spôsobené ľudským faktorom či technickou vadou), či za akékoľvek technické alebo telekomunikačné problémy či závady vzniknuté v priebehu súťaže.

5.3 Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za to, že výherca nezareaguje na mailovú komunikáciu (oznámenie o výhre) od Usporiadateľa súťaže. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za iné dôvody, kvôli ktorým výherca nezareaguje na oznámenie o výhre od Usporiadateľa súťaže. V prípade, že výherca neodpovie pomocou e-mailu do 48 hodín od konca súťaže, prepadá výhra Usporiadateľovi a nebude výhercovi udelená.

5.4 Usporiadateľ súťaže je oprávnený zo súťaže vyradiť súťažiacich, ktorých formuláre či komentáre v súťaži:

a) neobsahujú správne odpovede na všetky súťažné otázky,

b) obsahujú prvky násilia, xenofóbie či pornografické prvky, alebo sú inak v rozpore s dobrými mravmi či platnými právnymi predpismi,

c) obsahujú vulgarizmy,

d) by mohli poškodiť dobré meno Usporiadateľa, jeho ochranné známky, obchodnú firmu či priemyslové alebo duševné vlastníctvo Usporiadateľa alebo tretej osoby,

e) boli zistené ako podvodné pre nedodržanie iných podmienok súťaže,

f) neboli zaslané do súťaže k tomu oprávnenou osobou.

g) boli pod súťažný príspevok vložené osobou s trvalým pobytom alebo doručovacou adresou mimo SR

h) boli pod súťažný príspevok vložené osobou, ktorá je v pracovnoprávnom či obdobnom vzťahu k Usporiadateľovi súťaže a osoby blízke vyššie uvedeným osobám.

5.5 Účasť ani výhru v súťaži nemožno vymáhať súdnou cestou.

INFORMÁCIE O PRAVIDLÁCH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, SCHVÁLENIE PRAVIDIEL SÚŤAŽE

Účasťou v súťaži berie súťažiaci na vedomie pravidlá súťaže a pravidlá spracúvania osobných údajov, podľa ktorých:

  • Budú v rámci súťaže spracovávané tieto údaje: meno, priezvisko, presná adresa dodania, telefónne čísloe-mailová adresa.

  • všetky osobné údaje poskytnuté vyplnením Súťažného formulára sú spracovávané na právnom základe Plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia) na organizačné účely súťaže.

  • Osobné údaje pre organizačné účely súťaže budeme spracovávať počas aktívnosti v súťaži (čiže do žrebovania). V prípade zasielania newsletterov budeme vašu e-mailovú adresu spracovávať po dobu 1 roka od skončenia súťaže (žrebovaní) resp. dovtedy kým neodmietnete zasielanie newslettra podľa § 62 ods. 2 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

  • môžeme vašu e-mailovú adresu použiť na zasielanie informácií o ponuke svojich tovarov a služieb, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach prostredníctvom newslettra našej spoločnosti prostredníctvom e-mailu (spracovávanie na právnom základe Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia) . E-mailovú adresu na tento účel budeme spracovávať dovtedy, kým neodmietnete zasielanie newslettra podľa § 62 ods. 2 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Súťažiaci má právo na prístup k Údajom, právo požiadať o vysvetlenie a prípadne právo požadovať odstránenie vzniknutého stavu, najmä blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie či likvidáciu jeho Údajov a ďalšie práva uvedené v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

6.3 Na poskytnutie výhry nie je žiaden právny nárok a hodnotu výhier nemožno vyplatiť v peňažnej forme. Výherca berie na vedomie, že je povinný vysporiadať svoje prípadné daňové povinnosti voči štátu.

6.4 Tieto pravidlá a podmienky sú platné a účinné od 2.4.2021.

V Žiline dňa 2.4.2021 ALBI s.r.o.

 

 
 

CHCETE SA ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE?

Zadajte súťažný kód z kartičky, a zapojte sa do súťaže o skvelé ceny!

Kartička so súťažným kódom je v každej súprave elektronickej ceruzky s knižkou. Kód môžete použiť iba raz, po vyplnení údajov budete zaradení do zlosovania o skvelé ceny.
Podrobnosti súťaže nájdete TU.

SKVELÉ, KÓD JE V PORIADKU! TERAZ UŽ LEN VYPLŇTE ÚDAJE PRE ZAPOJENIE DO SÚŤAŽE!

Údaje označené hviezdičkou sú povinné *